Pravidla a informace pro autory

Lidé města / Urban People jsou nadnárodním recenzovaným časopisem v sociální antropologii. Časopis byl založen v roce 1999 a vychází v tištěné verzi a on-line ve formátu otevřeného přístupu (open access). Jeho cílem je podpořit vysoce kvalitní a eticky odpovědný akademický výzkum v sociální antropologii a příbuzných oborech, maximalizovat otevřenou a bezplatnou výměnu vědeckých poznatků. Časopis vydává Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a je veden nezávislými redakčními radami složenými z mezinárodně uznávaných odborníků. V ročníku vychází tři čísla, dvě česká (v květnu a v prosinci) a jedno anglické (v září).


Časopis přijímá originální, dosud nepublikované texty do rubrik statí, recenzních statí, esejů, materiálů, knižních recenzí a zpráv. České a slovenské texty jsou zařazovány do českých čísel, anglické do anglických čísel časopisu.


Lidé města / Urban People poskytují otevřený přístup k celému obsahu bezprostředně po vydání. Elektronický archiv je trvale veřejně přístupný a je nezávislý na existenci časopisu. Časopis je dostupný v rámci licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Publikace je pro autory zdarma, nevybírá se žádný poplatek za redakční práci, ani jiný publikační či autorský poplatek. Autor zůstává držitelem autorských práv ke svému dílu.


Časopis Lidé města / Urban People je řádně indexován v České národní bibliografii , v Bibliografii dějin českých zemí a v databázích Central and Eastern European Online Library (CEEOL) a EBSCO Information Services. Je zařazen na Evropský referenční index humanitních věd (European Reference Index for the Humanities, ERIH Plus).


Publikační etika

Jako nejvýznamnější české oborové periodikum je časopis Lidé města / Urban People vázán dodržováním nejvyšších etických standardů, a to ve všech fázích publikačního procesu. Editoři časopisu, vydavatel, autoři a recenzenti se řídí Etickým řádem a dalšími pravidly Committee for Publication Ethics (COPE) a doporučeními Publishing Ethics Resource Kit (PERK) nakladatelství Elsevier.


Přijetí textů k publikaci

O přijetí nebo nepřijetí zaslaných textů k publikaci rozhodují redakční rady a šéfredaktoři časopisu Lidé města / Urban People. Řídí se přitom posláním časopisu, standardy akademické etiky a zákonnými ustanoveními, zejména v oblasti vědecké a občanské cti, dodržování autorských práv a plagiátorství.


Fair play

Zaslané rukopisy jsou posuzovány z hlediska svého intelektuálního obsahu, bez ohledu na věk, pohlaví/gender, rasu/etnicitu, sexuální orientaci, zemi původu, náboženské či politické názory autora nebo autorů. Střet zájmů mezi autorem/autory, recenzenty a členy redakční rady nebo výkonnými redaktory je vyloučen.


Důvěrnost

Všechny rukopisy jsou až do publikace časopisu považovány za důvěrné. Zpracování osobních dat se děje v souladu s národní a evropskou legislativou o ochraně osobních údajů (GDPR). Šéfredaktor, členové redakční rady a pracovníci redakce nesmějí o zaslaném článku informovat nikoho jiného než příslušného autora a recenzenty. Redakční rada posuzuje rukopisy anonymně, tj. bez znalosti jmen a afiliace autorů, až do okamžiku jejich přijetí k tisku. Recenzenti posuzují články anonymně až do okamžiku jejich publikace.


Informace o autorství a financování výzkumu

Zaslaný rukopis, respektive publikovaný text musí obsahovat informace o všech autorech a jejich afiliaci. Aby se předešlo tzv. utajovanému autorství (ghostwriting), honorárnímu autorství (guest authoship) a podobným neetickým praktikám, jsou autoři povinni uvádět příspěvek každého jednotlivého autora k dílu (včetně jeho/její afiliace a přesné specifikace tohoto příspěvku). Podobně musí být uvedeny všechny zdroje financování výzkumu. Redakční rada bude dokumentovat jakékoli porušení etických pravidel ze strany autorů či recenzentů a uvědomí v takových případech relevantní orgány a úřady.


Opakované publikace

V průběhu recenzního řízení nesmí být zaslaný rukopis publikován jinde. Zaslání téhož rukopisu více než jednomu časopisu současně je považováno za neetické a je nepřijatelné. Po vydání textu zůstává autor držitelem autorských práv ke svému dílu a není nijak omezen při jeho novém vydání v jiném typu publikace (např. v knize), pokud tím neporušuje etické principy a dřívější vydání v časopise Lidé města / Urban People řádně uvede.


Zdroje

Citované zdroje a jakákoli jiná cizí práce musí být vždy řádně označeny. Autoři by měli citovat publikace, které ovlivnily povahu jejich díla. Citování nepoužitých publikací se nepřipouští.


Opravy chyb v publikovaných dílech

Autoři jsou povinni na základě požadavků nezávislých recenzentů a redakční rady provést opravu chyb a úpravy svých textů jak v průběhu publikačního procesu, tak i po jejich vydání. Objeví-li autor ve svém textu významnou chybu nebo nepřesnost, je jeho povinností okamžitě informovat šéfredaktora a vydavatele časopisu a spolupracovat s výkonnými orgány redakce na její opravě. Lidé města / Urban People jsou otevřené diskusím a názorům dalších vědců a vítají jejich snahu o opravy chyb a nepřesností v publikovaných textech. Redakční rady a vydavatel učiní vše pro to, aby byly zveřejněny případné opravy, úpravy či vyjasnění publikačních chyb, ale i pro to, aby autor dostal možnost reagovat na neoprávněnou kritiku.


Autorská práva

Zasláním svého díla časopisu Lidé města / Urban People autor deklaruje, že je výlučným držitelem autorských práv k dílu i jeho případným přílohám (obrázky apod.). Obsahuje-li rukopis materiály, k nimž drží autorská práva třetí strana, autor musí mít písemné svolení k jejich publikaci v časopise Lidé města / Urban People.


Zákonná doložka

Zasláním svého díla časopisu Lidé města / Urban People a schválením jeho finální verze před tiskem autor/autoři přijímá/přijímají závazky vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a z Creative Commons Attribution 4.0 International Copyright Notice, které se na dílo vztahují od okamžiku jeho publikace v časopisu.Poslední změna: 26. leden 2022 15:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám