Formální náležitosti

Formální náležitosti rukopisů

Za zaslání, zpracování ani vydání článku nejsou vybírány žádné poplatky.


Při zpracování textů nabízených k publikaci se řiďte přehledem formálních pravidel a citačními zvyklostmi časopisu, které jsou ke stažení zde.
Maximální délka statí, recenzních statí, esejů a akademických edic je omezena na 30 normovaných stran (54 000 znaků včetně mezer), a to včetně poznámek a bibliografie. Délka recenzí a zpráv je omezena na 10 normovaných stran (18 000 znaků).


Rukopisy statí, recenzních statí, esejů a akademických edic musí obsahovat tyto části (v uvedeném pořadí): název, jméno a afiliaci autora nebo autorů, anglický překlad názvu (není-li angličtina originálním jazykem článku), anglický abstrakt (cca 200 slov), klíčová slova (3–5), dedikaci či poděkování (je-li to v daném případě relevantní), vlastní text, medailon autora/ů (100 slov), seznam použité literatury, případně i pramenů, případné přílohy.


Texty jsou přijímány výhradně elektronicky, ve formátu MS Word nebo RTF. Písmo Times New Roman, velikost 12 pt., řádkování 1,5. V případě poznámek se užívá velikost 10 a řádkování 1. Názvy publikovaných děl, zvýraznění a cizojazyčné termíny se v textu uvádějí kurzivou. Neužívejte zvláštní styly a formátování. Číslujte strany.


Pravopis by měl odpovídat platné verzi Pravidel českého pravopisu v případě českých textů a britskému jazykovému úzu v případě anglických. V citacích se užívá chicagský styl: autor (první prvek) – rok vydání.


Obrázky, tabulky apod. se číslují, v textu na ně musí být odkazováno. Současně autor naznačuje, ke kterému místu textu by měly být umístěny. Obrázky je třeba dodat v samostatných souborech s dostatečným rozlišením (min. 300 DPI), ve formátu TIFF nebo JPG. Technické parametry příloh je vhodné předem individuálně konzultovat s šéfredaktorem.Poslední změna: 28. květen 2020 15:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám