Recenzní řízení

Stati, recenzní stati a eseje zaslané časopisu Lidé města / Urban People procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, které může mít jedno nebo dvě kola. V průběhu recenzního řízení se s rukopisy zachází jako s důvěrnými materiály.


Do týdne od zaslání rukopisu je autor redakcí informován o jeho přijetí. Před přijetím do recenzního řízení může šéfredaktor autorovi doporučit provedení jazykových, formálních nebo obsahových úprav. Redakční rada může na základě hlasování odmítnout text bez recenzního řízení nebo kdykoli v jeho průběhu v případě, že neodpovídá záměru časopisu, nevyhovuje akademickým standardům nebo požadované kvalitě, nebo pokud došlo k porušení etických principů či zákonných norem.


Každý text přijatý do recenzního řízení posuzují nejméně dva nezávislí recenzenti. Posudky musí být objektivní, musí posuzovat výlučně intelektuální obsah textu a končit jednoznačným vyjádřením, zda článek má být a) publikován beze změn nebo s drobnými úpravami, b) přepracován a znovu zaslán, c) zamítnut. Na základě doporučení recenzentů redakční rada text přijímá, vrací autorovi k přepracování nebo zamítá. Nepřipouští se víc než dvě kola recenzního řízení, ve druhém kole mohou být osloveni další/jiní (třetí a čtvrtý) recenzenti. Každé kolo recenzního řízení standardně trvá 4 až 8 týdnů, časopis však nezodpovídá za zpoždění způsobená recenzenty.


O výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí redakční rady je autor informován písemně, obvykle do 8 týdnů od zaslání rukopisu. Vyžadují-li se revize, je autor povinen učinit je v čase určeném redakční radou (obvykle do 6 měsíců; tento čas může být na vyžádání prodloužen). Potřebuje-li autor potvrzení o zaslání článku nebo o přijetí rukopisu k tisku, šéfredaktor mu jej na požádání vystaví.


Recenze, zprávy a materiály nejsou recenzovanými rubrikami časopisu. O publikování či nezbytných úpravách zaslaných textů rozhoduje redakční rada jako kolektivní orgán; redakční rada přitom může (anonymně) žádat o dobrozdání externisty.Poslední změna: 29. říjen 2019 11:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám