Česká asociace pro sociální antropologii

Dne 1. listopadu 2008 byla na půdě Etnologického ústavu AV ČR v Praze založena Česká asociace pro sociální antropologii, občanské sdružení, které si klade za cíl podporu oboru a jeho reprezentaci navenek, popularizaci výsledků práce českých sociálních antropologů a posilování mezioborových i mezinárodních odborných vazeb. Jako nejbližší hlavní úkoly si členové asociace stanovili vytvoření etického kodexu, který by měl být závazný pro členy asociace, a získávání finančních prostředků pro realizaci antropologických výzkumů u státních úřadů podporujících vědu a výzkum.


Předsedou CASA se stal ředitel Etnologického ústavu Zdeněk Uherek, místopředsedy Yasar Abu Ghosh (Fakulta humanitních studií UK) a Jakub Grygar (Fakulta sociálních studií MU); v současnosti má asociace asi 35 členů. Řádnými členy se mohou stát absolventi magisterského studia antropologie nebo příbuzných oborů, institucionálními členy organizace vykonávající činnost v oblasti sociální antropologie a „omezenými členy" studenti. O ne/přijetí do asociace rozhoduje předsednictvo na základě profesního životopisu uchazeče a doporučení dvou stávajících členů, a to bez nutnosti zveřejnění důvodů.


Stejně jako organizátoři celé akce věříme, že založení asociace povede ke zkvalitnění a zmnožení výsledků práce českých sociálních antropologů a badatelů v příbuzných disciplínách. Dosavadní publikační výstupy totiž nebyly velké a Lidé města / Urban People - po zániku časopisu Cargo jediný antropologický časopis v České republice, od roku 2008 uznaný Radou vlády pro vědu a výzkum jako časopis recenzovaný - příliš mnoho nabídek kvalitních rukopisů nedostává. Situace v jiných odborných časopisech přitom není o mnoho lepší a zahraničních publikací českých antropologů je méně něž šafránu.


Nespornou výhodou sociální antropologie naproti tomu je, že v rámci nového grantového systému GA ČR může být aplikována hned ke dvěma panelům: k sociologii a demografii a k historii a národopisu. Budeme se těšit, přinese-li to nějaké výsledky, zejména pokud jde o publikace v odborných časopisech, které jsou ve světovém měřítku pro rozvoj antropologie klíčové. Mrzí nás naopak, že členové předsednictva asociace nebyli ani přes několikeré urgence s to poskytnout našemu časopisu základní zprávu o své činnosti a plánech do budoucna, proto zůstáváme odkázáni na informace zveřejněné na portálu http://www.casaonline.cz/.
Redakce


Poslední změna: 11. září 2018 21:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám