Moravské zemské muzeum v Brně

Lucie Procházková

Jedno z nejstarších muzeí na našem území bylo založeno z rozhodnutí císaře Františka I. v roce 1817 jako součást Hospodářské společnosti. Neslo tehdy název Františkovo muzeum. Vědecká společnost na počátku 19. století potřebovala instituci, kde by našla prostor pro realizaci svých badatelských projektů. Tou institucí se stalo muzeum. Vědy, které se pěstovaly v muzeích měly napomáhat hospodářskému růstu společnosti, měly přispět k lepšímu pochopení současného života a také podporovat zemské vlastenectví. Práce v muzeích byla soustředěna na získávání poznatků především z oblasti zabývající se přírodními vědami, historií a kulturními fenomény.


U založení tehdejšího Františkova muzea stálo mnoho významných osobností, které měly být zárukou toho, že se muzeum bude zabývat pouze odbornou prací na vědecké úrovni a také do počátků věnovaly muzeu pozoruhodné vlastní sbírky, převážně přírodnin a uměleckých předmětů.


V roce 2002 oslavilo Moravské zemské muzeum v Brně 185. výročí svého vzniku a za dobu sbírkotvorné činnosti se v jeho depozitářích nashromáždilo více než 6 miliónů sbírkových předmětů. Největší část tohoto fondu se váže k dějinám společnosti a přírody na Moravě a ve Slezsku.


Za léta své působnosti muzeum získalo řadu objektů, kde jsou instalovány stálé expozice a množství příležitostných výstav. Nejstarší částí je Biskupský dvůr, který získalo muzeum již v roce 1818 od olomouckého arcibiskupství. V tomto komplexu budov se nachází zoologická expozice Fauna Moravy, kterou doplňují sladkovodní akvária s druhy ryb vyskytujícími se na našem území. Dále zde lze shlédnout numismatickou expozici Dějiny peněz na Moravě, která přehledně prezentuje funkci peněz v životě společnosti a dokumentuje vývoj platidel od nejstarších dob až po 20. století. Sbírku doplňuje expozice Moravského medailérství.


Roku 1991 bylo po mnoha stavebních úpravách veřejnosti zpřístupněno centrum Moravského zemského muzea na Zelném trhu- Dietrichsteinský palác, kde jsou v současné době instalovány expozice Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku. Těmito sbírkami je představen přehled vývoje osídlení tohoto území od prvního výskytu člověka přes příchod Slovanů, slovanské osídlení v 6.- 10. století a změny společnosti po zániku Velkomoravské říše až po dobu 14.- 15. století. Mineralogicko- petrografická expozice Svět nerostů dokladuje rozmanitost nerostného bohatství Moravy a Slezska a paleontologická expozice Zaniklý život na Moravě zase jednotlivé geologické etapy tohoto území.


Dalším objektem, které muzeum získalo v roce 1957 je Palác šlechtičen pocházející ze 70. let 17. století a původně sloužící jako nadační zařízení pro výchovu opuštěných šlechtických dívek. Do roku 1999 zde byla veřejnosti přístupná expozice s názvem Lid v pěti generacích, která dokumentovala tradiční oděv, lidové umění a předměty každodenní potřeby z jednotlivých oblastí Moravy. Na rok 2004 se připravuje nová stálá expozice a v současné době je zde instalována výstava vývoje dámského spodního oděvu od 80. let 19. století do 30. až 40. let 20. století. Součástí této sbírky je i dobové dětské a mužské prádlo včetně koupacích úborů.


Stálou expozici O původu a vývoji člověka a počátcích jeho kultury lze shlédnout v moderním Pavilonu Anthropos. Díky nálezům z celého světa dokumentuje vývoj člověka a kulturu a umění paleolitických lovců. V objektu se konají také dlouhodobé výstavy, které se zaměřují na aktuální témata našeho života.


Také Památník Leoše Janáčka, Mendelianum s expozicí Mendlova badatelská práce ve vývoji přírodovědného poznání a Památník Bible kralické (v Kralicích nad Oslavou), seznamující s historií tajné českobratrské tiskárny a od roku 1992 také s expozicí J. Á. Komenský a historie jeho doby, dokládají neuvěřitelnou rozmanitost a rozsáhlost dlouholeté sbírkotvorné činnosti Moravského zemského muzea.


Mimo město Brno spravuje muzeum ještě další dva objekty- Starý zámek v Jevišovicích, kde je návštěvníkům představena expozice Historický vývoj Jevišovicka, depozitář lidového nábytku, stálá výstava historických hudebních nástrojů a dlouhodobá výstava Umění skalních maleb. Na zámku v Budišově je zpřístupněn depozitář zoologického oddělení se sbírkou exotických i tuzemských ptáků, savců, ryb a obojživelníků, s trofejemi z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady.


Několik let je také v Dietrichsteinském paláci v provozu Dětské muzeum, kde se připravují pro malé návštěvníky interaktivní expozice, které hravou formou vždy shrnují nejdůležitější poznatky z nabízené výstavy. Vedení muzea se tedy velmi zajímavými prostředky snaží zaujmout co možná nejširší řady veřejnosti tak, aby seznamování se s životem našich předků bylo příjemným vyplněním našeho volného času.


Lucie Procházková


Poslední změna: 1. březen 2018 15:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám