Úvodem

Mirjam Moravcová

Toto číslo časopisu Lidé města, Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace, v pořadí již dvanácté, vychází s vročením 2003. Jeho sestavení reaguje na nestardandní situaci. Tématické zaměření predestinovala studentská konference Fakulty humanitních studií UK, uspořádaná v roce 2002 Zdeňkem R. Nešporem, Janem Horským, Blankou Altovou a Mirjam Moravcovou na téma „Proměny posvátna v novověkých Čechách". Konference se zabývala se problematikou „posvátna" v nejrůznějších pohledech a v rozmanitých společenských situacích. Část referátů, která zde odezněla, vytvořila základ obsahové struktury předkládaného dvanáctého čísla naší revue (J. Horský, B. Altová, Z.R. Nešpor).


Téma „posvátno" se nám jevilo natolik nosné, že jsme si další studie a stati cíleně vyžádali. Naším záměrem bylo ukázat „posvátno" nejen s akcentem na historickou rovinu jeho prožívání (a odmítání) a nejen na jeho současné podoby vycházející z minulosti a vnímané dnešním člověkem jako „tradiční", nýbrž i souvislostech prožívané každodennosti počátku 21.století. „Posvátno" jsme tedy pochopili v souvislostech dobově se proměňujícího náboženského institucionalizovaného oficiálního i alternativního myšlení, v souvislostech myšlení právního, v souvislostech neřízeně se rozvíjejících duchovních představ i v souvislostech reakce na „odposvátnění" života. Odtud relativně rozmanitý, i když současně nutně transparentně selektivní, pohled na „posvátno".


Předkládané číslo našeho časopisu je opět hrazeno z prostředků pražské sekce Centra výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, která pracuje jako součást Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Redakce za tuto podporu děkuje.


Dvanácté číslo časopisu Lidé města, revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace je posledním, které vychází v redakci jeho zakladatelů. Následující číslo, v pořadí již šestého ročníku, které vyjde v roce 2004, se stane oficiální publikační platformou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Koncepci takto nově pojatého časopisu, který má nadále zůstat časopisem antropologickým a etnologickým, představí ve své vstupní rozvaze děkan fakulty prof. PhDr. Jan Sokol, PhD.


Mirjam Moravcová


Poslední změna: 3. březen 2018 17:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám