Jaroslav Hlaváč (ed.): Živel Země

Václav Matoušek

Jaroslav Hlaváč (ed.): Živel Země, Agentura Koniklec, Praha 2004.
Koncem roku 2004 se po dlouhých letech příprav dočkala publikace pozoruhodná kniha Živel Země. Jedná se o další svazek edice Živly, v němž dosud vyšly Živel Vzduch, Živel Oheň - energie a na letošní rok slibuje Agentura Koniklec další svazek Živel Voda. Na první pohled může kniha vzbudit dojem populárně naučné encyklopedie, jakých dosud vyšlo a jistě ještě vyjde bezpočet. Stačí však nalistovat závěrečný, obsáhlý přehled autorů a začíst se do libovolného oddílu knihy, abychom záhy zjistili, že se jedná o díle výjimečné. Pokud budeme v souvislosti s knihou Živel Zeměužívat pojem encyklopedie, tak musíme zapomenout na jeho současný význam, jakožto stručný, heslovitý, nenáročný, někdy až povrchní přehled o určité problematice. Kniha rozhodně není prvoplánově zábavné, populárně naučné dílko určené dospívající mládeži nebo laickému čtenáři, který touží po stručný a nekomplikovaný informacích. Použijeme-li v souvislosti s recenzovanou knihou slovo encyklopedie, pak je musíme chápat v původním smyslu, jaký mu vtiskli francouzští encyklopedisté 18. století.


Kniha je členěna do čtyř základních oddílů: Planeta Země, Země ve společenských souvislostech, Země ve službách člověka a Země a životní prostředí. Jednotlivé oddíly jsou členěny na kratší statě, které v rozsahu zpravidla 2-4 stran stručně shrnují dílčí témata (např. Vznik a vývoj hornin; Půdní mikroorganismy; Země jako filosofický archetyp; Krajinný ráz; Právní ochrana země apod.). Text jsou bohatě ilustrovány a graficky členěny na několik hierarchických úrovní informací. Na závěr každého základního oddílu je připojen soupis použité a doporučené literatury. Kvalita knihy je založena především na promyšlené a pečlivě sestavě autorského kolektivu. Bez nadsázky je možné říci, že jednotlivá témata zpracovávali špičkoví odborníci. Připomenu alespoň přírodovědce V. Ložka, M. Anděru, L. Smolíkovou, K. Bímovou, V. Cílka, filosofa Z. Neubauera, či specialistu v oboru ochrany přírody J. Hromase - celkem 48 autorů.


Nejobsáhlejší je prvá část knihy (s. 7-165), která se systematicky zabývá naší planetou nejprve v kontextu celé sluneční soustavy, dále charakterizuje jednotlivé etapy geologického vývoje, pojednává o horotvorných procesech, tektonice Země, sopečné činnosti atd. Poté se věnuje dokumentaci zemského povrchu (Historie geografie, Kartografie aj.). Prvou část uzavírá soubor statí o různých formách života na Zemi (půda, fauna, flóra v různých biotopech).


Poněkud problematickým oddílem je (z recenzentova pohledu) část Země ve společenských souvislostech (s. 167-229). Výjimkou je téma Země jako filosofický archetyp (autoři Z. Neubauer - T. Škrdlant). Ostatní podkapitoly více či méně zjevně přitakávají aktuálnímu boomu poněkud pokleslých forem iracionality (Země z hlediska astrologického symbolismu; Vztah Keltů k matce Zemi; Tajemství druidů....). Kdyby jednotlivé stránky historických i současných forem iracionality byly pojednány kriticky z pozice filosofa, religionisty, etnologa apod., bylo by jejich zařazení zcela na místě. V podobě, v jaké jsou v knize prezentovány však působí poněkud nepatřičně, groteskně a hlavně jsou zcela zbytečné.


K vysoké laťce nasazené v úvodu se kniha vrací opět až ve třetí části Země ve službách


člověka (s. 231-284). Předmětem této části je dosavadní vývoj a aktuální stav využívání nerostných surovin, půdy (vývoj zemědělství), lesů až po vysvětlení pojmů krajina, krajinný ráz, krajinné plánování a rekonstrukce krajiny.


Posledně jmenovaná témata předznamenávají poslední část Země a životní prostředí (s. 287-332). Po úvodní stati Historie péče o životní prostředí následují charakteristiky dílčích problémů - vztah k půdě, zemědělství a lesnictví, geologické a speleologické památky, odpady a jedy, legislativní problematika a na závěr pbčanská sdružení v péči o životní prostředí.


Knihu doplňuje rejstřík, seznamy českých latinských názvů rostlin a živočichů a stručný terminologický slovník. Velmi cenné jsou stručné medailonky všech členů autorského kolektivu.


Kniha Živel Země je velmi cenným publikačním počinem, který ocení jak zájemce o přírodní, tak i o společenské vědy. Velmi kvalitní a přehledné zpracování činí z této knihy cennou pomůcku, která pomáhá pochopit současnou šíři nauky o naší planetě. Knihu lze doporučit jako základní přehledné dílo pro každého, kde se teprve v naznačené problematice teprve začíná orientovat. A cenná bude i pro pokročilého čtenáře, který si své dosavadní znalosti chce zařadit do širšího kontextu. Ostatně i sporná část věnovaná nejrůznějším formám iracionality je svého druhu výmluvným svědectvím o naší současné společnosti.


Stejně jako předchozí svazky Živel Vzduch a Živel Oheň - energie je i Živel Země doprovázen videokazetou Krajina domova (scénář Václav Cílek, scénář a režie Josef Císařovský, hudba Kamil Holub, komentář čtou Petr Nárožný a Kamila Špráchalová). Knihu s videokazetou propojuje CD-rom. S videokazetou ani s CD-romem se autor recednze neměl možnost seznámit, proto je ponechává bez komentáře.


Václav Matoušek


Poslední změna: 5. březen 2018 10:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám