3. Memoriál prof. J.Matiegky a prof. J.Malého

Linda Hroníková

(22.- 23. září 2005, Praha - Mělník)
Letos se konal již třetí ročník Memoriálu prof. J.Matiegky a prof. J.Malého. Pořádajícími institucemi byly Hrdličkovo muzeum člověka UK, katedra obecné antropologie FHS UK, katedra antropologie a genetiky PřFUK a město Mělník.


Vědecké symposium se odehrávalo, jak se stalo již dobrým zvykem, první den v Praze (přednášková místnost FHS UK v Jinonicích) a následující den v Mělníce, městě, ke kterému měli blízký vztah oba antropologové, na jejichž počest Memoriál vznikl. Tento den se také uskutečnila vzpomínková akce u Matiegkova památníku na Chloumku. V Mělníce si účastníci mohli s doplňujícím výkladem prohlédnout místa spojená s těmito významnými osobnostmi české antropologie (pamětní deska prof. J. Matiegky a prof. J. Malého na rodném domě J.Malého, kostnice). Odborného setkání se v obou dnech zúčastnilo více jak tři desítky zástupců současné antropologie.


V úvodním projevu Doc.B. Škvařilová vyzdvihla přínos konference jako společné setkání sociálně-kulturních i biologických antropologů. Vyjádřila přitom přání, aby se přednáškový cyklus i diskuse staly obohacením pro všechny zúčastněné a daly podnět k přemýšlení o poslání antropologie. Dále vystoupili:


Z. Šmahel (Česká antropologie v proměnách času - chybí komunikace?; PřFUK) - v referátu se autor zaměřil na široké spektrum české antropologie a upozornil na nutnost různých kritérií při hodnocení jednotlivých oblastí.


B. Škvařilová (Výzkumy přírodních národů - sbírky HMČ UK; FHS UK,HMČ UK) - v přednášce byly uvedeny nové poznatky biologického i kulturního charakteru o exponátech unikátních sbírek, které nesou jména slavných antropologů.


P. Vašátko (Rehabilitace vědy o člověku 60 let poté; PF UP Olomouc) - cílem příspěvku bylo připomenout zneužití antropologie jako vědy v 30.a 40. letech 20.století v nacistickém Německu na bázi rasové teorie spolu s konkrétními důsledky, nejen v podobě norimberských rasových zákonů.


M. Prokopec (Aktivita biologů při zrodu ČSAV;SZÚ,Praha) - v roce 1953 se uskutečnilo jednání ČSAV konference v Liblicích. Zde bylo navrženo vytvoření celostátní organizace pro studium Purkyňovských otázek. Autor se tohoto setkání účastnil a vzpomíná na průběh a výsledky této pamětihodné události.


P. Bláha, J. Vignerová (Tělesný habitus současných českých dětí a adolescentů; PřFUK) -referenti uvedli data z VI. celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže 2001 a analyzovali získané výsledky vzhledem ke stavu z minulých šetření.


L. Krejčovský (Relativní velikost vybraných lineárních dimenzí těla v závislosti na tělesné výšce; PF UP Olomouc) - v příspěvku byly předneseny výsledky výzkumů proporčních změn výškových a délkových dimenzí k výšce těla.


L. Jiroutová (Vyjádření dynamiky růstu tělesných znaků u českých dětí ve věku od 7 do 15 let pomocí rychlostních křivek; PřFUK) - přednášející se zabývala sledováním hodnot tělesných charakteristik dětí a dospívající mládeže. Součástí byla také prezentace modelových grafů a tabulek.


H. Zamrazilová, P. Bláha (V praxi využívané metody stanovení tukové složky u obézní populace; PřFUK) - cílem sdělení bylo zhodnotit přesnost stanovení tělesného složení antropometrickými metodami (rovnice dle Matiegky, Pařízkové).


J. Velemínská, S. Katina, Z. Šmahel (Analýza tvaru obličejového skeletu u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem rtu a patra: metoda geometrické morfometrie; PřFUK) -pojednávaná studie byla založena na longitudinálním kraniometrickém sledování teleRTG snímků u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem rtu a patra v období puberty. Autoři pomocí TPS hledali funkci, která transformuje tvar obličeje v 10 letech spolu se souřadnicovou sítí do tvaru obličeje v 15 letech.


M. Hovořáková (Časný prenatální vývoj mléčné dentice a vestibulum oris horní čelisti u člověka; PřFUK,ÚEM AV ČR) - cílem studie bylo longitudiálně sledovat vývoj mléčné dentice a vestibulum oris horní čelisti v 6.-9. týdnu prenatálního vývoje na sériových histologických a počítačových 3D rekonstrukcích.


M. Žaloudková, V. Černý (Sekvenční variabilita mtDNA v oáze al-Hajez, Egypt; AV ČR) - v rámci egyptologického a antropologického průzkumu oázy al-Hajez (západně od Káhiry) byla studována sekvenční variabilita dvou hypervariabilních úseků kontrolní oblasti u místních obyvatel. Příspěvek referuje o získaných informacích.


A. Kračmarová, H. Bruchová, V. Černý, R .Brdička (Detekce Y-chromozomových haploskupin s využitím LabMAP Luminex technologie; ÚHKT, Praha, AÚ AV ČR) -příspěvek se věnoval výzkumu, jehož smyslem bylo identifikovat Y-chromozómové haploskupiny u obyvatelstva v ČR.


E. Ehler, R. Marvan, I. Mazura (Y chromozomální STR polymorfizmy; PřFUK, EuroMISE Centrum-Kardio) - v referátu byl představen PCR systém pro analýzu čtyř mikrosatelitních míst. Dále byla prezentována charakteristika nových Y-STR polymorfizmů pro českou populaci.


P. Čapek (Hypertrofická diomyopatie: molekulární genetická analýza genů TNNT2 a MYH7; PřFUK) - přednášející informoval o výzkumu zaměřeném na molekulárně genetickou analýzu specifických oblastí genů MYH7 a TNNT2 u souboru pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií.


Z. Musil (Mutační analýza genu pro srdeční troponin I u české populace pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií; PřFUK) - autor seznámil posluchače s výzkumem, který byl realizován v laboratoři forensní antropologie a molekulární genetiky na PřFUK.


J. Šímová, P. Čapek, J. Dudra, J. Lindner, I. Mazura (Mutační analýza v FBN-1 genu u osob s poruchou cévní stěny; PřFUK) - oblastí zájmu byla cilatovaná ascendentní aorta. Výsledky sekvenace byly porovnávány s mezinárodní elektronickou databází.


T. Krausová (Vývojové vady u kuřete po krátkodobé hypertemii; PřFUK,ÚEM AV ČR) - záměrem práce bylo určit rozmezí teplot, které narušují vývoj zárodku kuřete po krátkodobém působení a stanovit kritické periody pro vznik vývojových vad. Data z těchto výzkumů umožní získat odpověď na to, zda samotné zvýšení teploty u člověka může vyvolat vrozené vady.


H. Světlíková (Vliv temperamentu na neverbální komunikaci dětí; FHS UK, HMČ UK) - v etologicko-psychologické studii vycházela autorka z teze, že temperament je určen převážně biologicky a u člověka se projevuje určitým způsobem jeho citové reakce a sledovala, jakým způsobem temperament ovlivňuje neverbální komunikaci dětí mladšího školního věku.


J. Brůžek, V. Blažek, P. Galeta (Jindřich Matiegka - zakladatel oboru paleodemografie:Vytčené cíle a jejich dnešní naplnění; FF ZČU Plzeň, Laboratoire d´Anthropologie,Université Bordeaux) - autoři sdělení připomněli přínos prof. Jindřicha Matiegky k utváření nové antropologické disciplíny, „prehistorické demografie". Dále poukázali na rozvoj této disciplíny ve světle Matiegkových idejí završený tzv. Rostockým manifestem.


L. Hroníková (České a moravské - nejen - uměle deformované lebky z doby stěhování národů. Sbírka HMČ UK; FHS UK, HMČ UK) - v příspěvku autorka referovala o proběhlé dokumentaci univerzitní sbírky HMČ a identifikaci některých exponátů. Studovanou kolekci zasadila do dějinného kontextu a na základě spolupráce s MZM,Brno určila archeologické nálezové souvislosti.


M. Heřmanský (Tělesné modifikace v tradiční šajenské kultuře 19. století; FHS UK,HMČ UK) - příspěvek byl zaměřen na vliv tělesných modifikací vzhledem k sociálnímu statutu a prestiže jedince s ohledem na to, zda podstoupil nebo nepodstoupil modifikační zákrok.


P. Zítková (Výskyt Harrisových linií na dlouhých kostech dolní končetiny u jedinců z Pachnerovy sbírky; PřFUK) - autorka se věnovala studiu ukazatelů dočasného pozastavení růstu kostí. Analýzu HL byla provedena na souboru 81 jedinců z Pachnerovy sbírky.


P. Mottl (Epigenetické znaky na kraniálním skeletu; PřFUK) - přednášející seznámil s výzkumem 35 lebek (pražská populace z let 1933-35), kdy sledoval 72 epigenetických znaků. Výstupní data následně porovnal s výsledky získanými jinými autory.


L. Bigoni, J. Velemínská, P. Trefný (Možnosti využití 3D zobrazovacích metod v osteologii; PřFUK, VÚS, 1.LF UK,Praha) - příspěvek objasnil posluchačům princip využití metody geometrické morfometrie, která umožňuje analyzovat tvar dvojrozměrných a trojrozměrných objektů. Součástí byly i základní informace o přístrojovém a softwarovém vybavení pracoviště (3D scanner MicroScribe,Roland LPX, program Rhinoceros, Pixform a Picza).


M. Dohnalová (Antropologie občanské společnosti a občanský sektor; FHS UK) - příspěvek ozřejmil multidisciplinární charakter oboru Občanský sektor a jeho návaznost na antropologické vědy.


H. Nájemníková (Charitativní činnost Spolku paní a dívek českých v Litomyšli v 80. a 90. letech 19. století a v době 1.světové války; FHS UK,HMČ UK) - příspěvek byl věnován veřejně prospěšným aktivitám Spolku paní a dívek působící v Litomyšli ve vymezeném časovém období.


P. Jeřábková (Nigerijci v ČR; FHS UK) - prezentace antropologického výzkumu Nigerijců žijících v ČR s akcentem na konfrontaci výchozího modelu kultury a kultury české společnosti.


A. Šajnerová (Záhada rituálních nástrojů ze Svatyně nože,Egypt; HMČ UK) - autorka v referátu dokládá přínos traseologické analýzy na konkrétním příkladu výzkumu obětních nožů z tzv. Svatyně nože (Egypt).
Letos poprvé bylo součástí tradičního Memoriálu předání ceny prof. MUDr. RNDr.h.c. Emanuela Vlčka, DrSc. absolventu PGS UK do věku čtyřiceti let, který se profesionálně zabývá antropologií a dosáhl v ní mimořádných výsledků. Historicky prvním oceněným se stal vedoucí antropologického oddělení Národního muzea RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.


Linda Hroníková


Poslední změna: 5. březen 2018 16:23 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám