Bibliografie prvních deseti ročníků časopisu Lidé města / Urban People

Článek v PDF ke stažení

Bibliografie prvních deseti ročníků časopisu


Lidé města / Urban People (1, 1999 - 10, 2008).


Doplněná o bibliografii sborníku Lidé města / Urban Dwellers (I/1992 - XIII/1998).
Mirjam Moravcová & Miloslava Turková
Sborník Lidé města / Urban Dwellers byl založen v roce 1992 jako volná periodická řada tématických čísel směrovaných k problematice etnologie města (s cíleným respektováním vztahu město - venkovské zázemí) a k problematice mezietnických vztahů (s prioritním důrazem na městskou populaci). V roce 1999 se takto tématicky orientovaná řada změnila v časopis Lidé města, Revue pro etnologii, antropologii a sociolingvistiku. Revue byla koncipována jako časopis s jasně formulovanou oborovou orientací a volně řazenými čísly, nevázanými na pevnou periodicitu v průběhu roku. Deklarovaným cílem revue bylo vyplnit mezeru v odborných zájmech, které nepokrývaly v České republice existující etnologické časopisy. Nová redakční rada, ustavená vedením Fakulty humanitních studií UK v roce 2004, zásadně změnila koncepční pojetí i tématickou orientaci časopisu Lidé města / Urban People, Revue pro antropologii, etnologii a etologii komunikace. Přijala program prezentace odborného zaměření pracovníků fakulty a zásadu vydávání tří čísel v průběhu každého kalendářního roku. Od roku 2008 se časopis Lidé města / Urban People navrací k prioritní orientaci na antropologickou problematiku, ovšem široce tématicky rozevřenou. Dostává dvě jazykové verze: českou (dvě čísla v roce koncipovaná v syntetizujícím pojetí antropologie jako oboru více vědních disciplín) a vydávanou v anglickém jazyce (jedno číslo v roce koncipované jako platforma urbánní antropologie).


Periodikum Lidé města v průběhu patnácti let existence přijalo postupně čtyři citační standardy. Tyto standardy reflektuje i naše bibliografie. Základním jednotícím vodítkem je pouze vročení jednotlivých čísel. Pro snadnější orientaci podáváme přehled všech citačních standardů.
Lidé města/Urban Dwellers: LM-I [Pražané jiní - druzí - cizí], 1992: 29 - 42 (číslo [tematické zaměření], rok vydání: stránky).


Vyšla čísla 1 až 13 (1992 - 1998). Vydavateli byli Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze (č. 1), Národopisná společnost československá (č. 2) a Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy v Praze a Nadace pro výzkum etnických národnostních a sociálních otázek Ethnos (od č. 3).Lidé města, Revue pro etnologii, antropologii a sociolingvistiku: LM 1/1999: 49 - 58 (průběžný svazek revue / rok vydání: stránky).


Vyšla čísla 1 až 12 (1999 - 2003). Vydavateli byli Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Občanské sdružení pro výzkum etnických, národnostních a sociálních otázek Ethnos.Lidé města / Urban People, Revue pro antropologii, etnologii a etologii komunikace: LM 1/2004 - 13: 181 (pořadové číslo v ročníku / rok vydání - průběžný svazek: stránky).


Vyšla čísla 13 až 21 (2004 - 2007). Vydavatelem byla Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.Lidé města / Urban People: LM, 10, 2008, 1: 221 (ročník, rok vydání, číslo: stránky).


Dosud vyšel ročník 10, čísla 1 - 3. Vydavatelem je Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.Základem bibliografického zpracování je autorská bibliografie doplněná tematickým rejstříkem. Toto rozhodnutí do jisté míry znesnadňuje rychlou orientaci v tématickém zaměření periodika Lidé města a také v koncepčních změnách, k nimž došlo v průběhu patnácti let jeho existence - pro současné uživatele i pro budoucí historiografy oboru antropologie a etnologie a také pro ty, kteří se budou zabývat historií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Toho jsou si autorky bibliografie vědomé, i když respektují záměr koncepčního pojetí bibliografie.


Z položení důrazu na autorskou bibliografii se odvíjí i postup při citování prací dvou a více autorů. Citace je vždy zařazena abecedně pod jménem prvého autora. Oproti běžné praxi je odkaz u všech dalších autorů proveden nikoli uvedením číselného kódu, nýbrž zopakováním celé citace. Ta ovšem již není průběžně číslována. Na zopakovanou citaci u každého spoluautora upozorňuje zkratka „Srov." Záměrem tohoto postupu je ztransparentnit produkci jednotlivých autorů.


Při citacích názvů prací jsou uváděna znění jejich titulu, nikoli zkrácené formy v obsahu jednotlivých čísel. Ke korekci jsme ovšem přistoupily při odkazech na recenze. S ohledem na orientaci v recenzovaných pracích jsme citační systém sjednotily a chybějící údaje v maximální míře doplnily.


Práce publikované v periodiku Lidé města členíme do osmi klasifikačních skupin, které uvádíme označením skupiny a řadíme u každého z autorů v následujícím pořadí: studie, materiály, diskuse, editorialy, nekrology, zprávy, bibliografie a recenze. V rámci těchto skupin pak jednotlivé tituly zařazujeme v abecedním pořadí podle prvého slova v názvu. Při rozřazení titulů do klasifikačních skupin v zásadě respektujeme rubriky časopisu. Pouze práce uváděné v časopisu v rubrikách materiály, dokumenty doby, výzkumy, a také soupisy publikací jubilantů, jsme pro zjednodušení a zabránění klasifikační roztříštěnosti důsledně sloučily do skupiny, kterou jsme nazvaly materiály. Námi označená skupina materiály nekoresponduje tedy s rubrikou materiály a prezentuje nejen krátké studie a materiálové stati, ale i referující práce.


Tematický rejstřík registruje studie, materiály, diskuse, editorialy, nekrology, zprávy a bibliografie. Neeviduje recenze; ty zohledňuje pouze pokud jsou koncipovány jako recenzní stati o určitém problému. Proto také recenze nejsou číslovány; rozsah a směrování recenzní činnosti časopisu prezentuje samostatný soupis recenzí podle autorů díla. Při sestavování tematického rejstříku jsme jako základní východisko třídění zvolily vědní disciplíny. V tematickém a problémovém rozsahu uveřejněných prací jsme toto hledisko třídění považovaly za optimální pro přehlednost a základní orientaci. V rámci jednotlivých disciplín řadíme ovšem stati podle problémových okruhů. Samo třídění ukazuje problémové zaměření časopisu i jeho vědeckou orientaci.
BIBLIOGRAFII NAJDETE V PDF PŘÍLOZE.


O historii časopisu Lidé města pojednali již R.Z. Nešpor a M. Moravcová. Srov. Nešpor, Z. R. - Moravcová, M.: Historie a současnost časopisu Lidé města. LM 10, 2008, 1: 3 - 16.


Číslo 1: red. M.Moravcová.


Číslo 2: red. M.Moravcová, výk. red. B. Soukupová, člen redakční rady M. Turková.


Číslo 3: red. M.Moravcová, výk. red. B. Soukupová; číslo 5: výk. red. B. Soukupová, redakční rada M. Moravcová, J. Havránek, J. Kořalka, J. Svobodová, M. Turková, Z. Urban; číslo 6 - 13: výk. red. B. Soukupová, redakční rada M. Moravcová, J. Havránek, J. Kořalka, M. Turková, Z. Urban; v č. 7 není s ohledem na dedikaci čísla v redakční radě uveden Z. Urban, v č. 9 M. Moravcová. Číslo 13 připravovala redakční rada již bez + Z. Urbana.


Svazek 1/1999 až 4/2000: ved. red. M. Moravcová, výk. red. E. Havelková, redakční rada: V. Balastová, J. Kadeřábková, J. Kandert, K. Klápšťová, J. Kraus, M. Moravcová, Z. Pinc, J. Rychlík, F. Schindler, B. Soukupová, M. Turková, L. Tyllner, F. Vrhel; od svazku 5/2001 až 12/2003 výk. red. M. Turková; pouze svazek 7/2002 výk. red. Jakub Češka.


Svazek 13, rok 2004, odpovědný red. J. Kašpar, redakční rada: M. Moravcová - předsedkyně, M. Havelka - místopředseda, M. Halbich, J. Kandert, J. Kašpar, M. Skovajsa; sv. 14, rok 2004, redakční rada doplněna o D. Bittnerovou, M. Hrocha, Z. R. Nešpora, F. Schindlera, V. Sokolovou, L. Tyllnera, F.Vrhela; sv. 15, rok 2005, odpovědný red. J. Kašpar; změna redakční rady: M. Moravcová - předsedkyně, M. Havelka - místopředseda, D. Bittnerová, M. Halbich, M. Hroch, J. Kandert , Z. R. Nešpor, F. Schindler, M. Skovajsa, V. Sokolová, F.Vrhel; od sv. 16 až 19, rok 2005 - 2006, sv. 21, rok 2007, odpovědný red. J. Kašpar, redakční rada: M. Moravcová - předsedkyně, M. Havelka - místopředseda, D. Bittnerová, M. Dohnalová, M. Halbich, M. Hroch, J. Kandert , J. Kružík, Z. R. Nešpor, M. Petrusek, P. Salner, F. Schindler, M. Skovajsa, V. Sokolová, F.Vrhel; sv. 20, rok 2007 (anglické číslo), editorky: Z. Jurková, H. Novotná, B. Soukupová, výk. redaktorka H. Novotná, redakční rada: A. Bitušíková, A. Heitlinger, W. A. Iggers, Z. Jurková, G. E. Karpińska, D. Luther, J. Machačová, H. Novotná, N. Pavelčíková, A. Reyes, P. Salner, P. J. Śliwiński, B. Soukupová, A. Stawarz, L. Tyllner, R. Godula-Węcławowicz.


Šéfredaktor českých čísel Z. R. Nešpor, redakční rada: L. Benyovsky, P. Janeček, J. Miller, M. Moravcová, O. Nešporová, M. C. Putna, F. Schindler, M. Škodová, M. Vaněk; šéfredaktorka anglických čísel H. Novotná, redakční rada A. Bitušíková, A. Heitlinger, W. A. Iggers, Z. Jurková, G. E. Karpińska, D. Luther, J. Machačová, J. Malíř, N. Pavelčíková, A. Reyes, P. Salner, B. Soukupová, A. Stawarz, R. Godula-Węcławowicz.


Mirjam Moravcová


Poslední změna: 25. červenec 2018 15:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám